AU! Ny konkurs-flause for domstolen!

Oppdatert: feb. 3Når en bedrift eller en person blir slått konkurs, har dommere i minst tjue år oversett en liten, men vesentlig paragraf i konkursloven.

Paragraf 100 i konkursloven fratar skylder sin rett til å anke og inngi andre klager til domstolen på egenhånd.

(Les også: «De fleste konkurser er ugyldige, publisert i Stavanger Aftenblad, juli 2020)


Alle voksne mennesker er det som kalles "prosessdyktige", som vil si at alle kan delta i en rettssak uten en advokat.


Når staten fratar personer denne rettigheten (somoftest i forbindelse med sinnslidelser), er dette ansett som et av de alvorligste inngripen et menneske kan ilegges, og derfor er det enhver dommers plikt å oppnevne en advokat for å påsørge at vedkommende persons menneskerettigheter og interesser forøvrig, blir ivaretatt. Regelen er absolutt og kan ikke fravikes under noen omstendigheter!


Konkursloven 100 sier følgende:

"Skyldneren er under konkursen uberettiget til å forføye over boets eiendeler, til å ta imot oppfyllelse av boets fordringer eller oppsigelse o l på boets vegne, og til å pådra boet forpliktelser."

Og Tvisteloven paragraf 2-2, nr 1, definerer prosessdyktighet slik:


"Prosessdyktighet er evnen til selv å opptre i rettssak, herunder reise og ta imot søksmål."

Dette betyr at enhver person (inkludert juridiske personer (bedrifter)) som går konkurs, har krav på advokat. Det er ikke noen unntaksregel, og er nedfelt i både Legalitetsprinsippet og kontradiksjonsprinsippet, som er de viktigste prinsippene Menneskerettighetene vi har.


Dersom en dommer tar en sak til behandling, der personen mangler Prosessdyktighet, skal ankedomstolen heve saken. Dette er også en regel uten unntak.


Den ankedomstol som får i oppdrag å behandle gjenåpningen, må heve hele saksanlegget.Veiledning til de som er rammet

Domstolens venner Foundation har publisert en brosjyre som gir veiledning om rettighetene til personer som går konkurs.


Det arbeides også med en veileder til de som har hatt innsigelser til konkursen men ikke fått medhold i sine innsigelser.

Det er i tillegg en svært alvorlig bakside ved praksisen ut over det materielle. I løpet av de siste 20 årene har kanskje fem tusen mennesker blitt dømt til fengsel og opp mot 20 tusen har blitt ilagt konkurskarantener.

All straff er ilagt med henvisning til en bobehandling der det ikke har vært utført revisjon av bostyrere, og foretaksregisteret har slettet bedriftene ulovlig. Omfanget er mye mer omfattende enn trygdesaken som Nav avholdt en pressekonferanse om i oktober 2019.


Det som gjør denne saken så spesiell i tillegg til omfang, er at ingen har stoppet opp og undersøkt noen av de klagene som har blitt avvist, DET er ufattelig!


Jeg våger å komme med en udokumentert påstand, og det er at dommere, som er trent til å sile ut påstander fra tiltalte i straffesaker, bruker samme trening på skyldnere i konkurs.

Dette har medført at omtrent alt skyldnere har påpekt som feil, og anket over, blir avvist.

Det dommere isåfall glemmer, er at i straffesaker har det blitt begått en kriminell handling i utgangspunktet, mens å gå konkurs er ikke engang straffbart.

Dessuten er det en lovpålagt plikt å melde en bedrift konkurs dersom ledelsen finner ut at det ikke lenger er grunnlag for drift.

For dersom det ikke ligger en naturlig forklaring bak praksisen omtalt i artikkel i Stavanger Aftenblad i juli 2020, med tillegg av denne alvorlige systemsvikten, betyr dette at alle dommere i Norge er lovbrytere, noe selv jeg har vanskelig for å tro.


Med dette håper Domstolens Venner at i det minste noen i media ser nyhetsverdien av dette.


Ha en strålende Februar.
12,172 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle