HØYESTRETTSDOMMER-MANKOHva gjør Høyesterett når alle dommere har behandlet anker i ett sakskompleks, der alle ankene er sendt inn av én person, der personen ikke er prosessdyktig, men ingen dommere har fortalt ham dette, slikt de er pliktige til å gjøre?


Dommere ved Norges Høyesterett som har behandlet mine saker uten lovhjemmel!


1 Karl Arne Utgård

2 Bergljot Webster

3. Ingvald Falch

4. Wilhelm Matheson 5. Per Erik Bergsjø 6. Toril Marie Øie 7. Erik Møse 8. Cecilie Østensen Berglund 9. Kristin Normann 10. Knut H. Kallerud 11. Espen Bergh 12. Ragnhild Noer 13. Henrik Bull 14. Jens Edvin A. Skoghøy 15. Borgar Høgetveit Berg 16. Magnus Matningsdal

17. Kine Steinsvik

18. Aage Thor Falkanger

19. Espen Bergh

21. Arne Ringnes 22. Hilde Indreberg 23. Wenche Elizabeth Arntzen 24. Erik Thyness


Hvis en person ikke er prosessdyktig fordi domstolen har fratatt ham retten til selv å opptre i rettssak, herunder reise og ta imot søksmål (som en anke er), er alle avgjørelser domstolen har tatt, ugyldige!


Dommere er nemlig bundet av en plikt (Ex Officio - en del av tjenesten) å overvåke om en part i en sak mangler rettslig handleevne, eller prosessdyktighet, som betyr det samme.

Dersom en part mangler prosessdyktighet, har domstolen ikke lov til å behandle saken, punktum.

Det eneste en domstol kan gjøre for å avhjelpe, er å oppnevne en advokat for parten, ellers må domstolen heve saken.


Regelen er absolutt, som derfor danner opphavet for det rettslige prinsippet "Absolutt Prosessforutsetning", som dermed betyr at »dersom forutsetningene for en saksbehandling ikke er tilstede, så skal saken ikke tas til behandling».


I mine saker har jeg ikke vært prosessdyktig "under loven" helt siden 14 august 2018! Ikke en eneste dommer har fortalt meg dette.


Da jeg måtte melde oppbud (slå en bedrift konkurs) på morselskapet til SalesText, fordi bostyrer hadde misligholdt verdier for millioner av kroner, og hadde blokkert all inntekt, sier tvisteloven § 16-16 (1), bokstav c), at dersom en saksøker (Morselskapet) går konkurs, og saken er aktiv ved en domstol, så skal den saken som saksøker har aktiv (SalesText), stanses "Under Loven", som betyr at dette også er en Absolutt Prosessforutsetning.


Jeg var styreleder og eneeier i begge selskap, og var fra dette tidspunkt fratatt retten til selv å opptre i rettssak, herunder reise og ta imot søksmål.


Imidlertid har ingen dommere i 11 domstoler verken stanset eller oppnevnt noen advokat!

Dommerne har bare fortsatt å behandle som om ingenting hadde skjedd, og ignorerte samtidig alt jeg anket over, til min enorme frustrasjon.


Med dagens kunnskap ligger det imidlertid ingen spekulasjon i å kunne fastslå "hvorfor" ingen av de 110 dommerne «mine» har behandlet noen av ankegrunnlagene jeg har fremsatt; De har selvfølgelig vært klar over at jeg ikke var prosessdyktig, men som på grunn av en absurd intern domstol-regel, har valgt å ikke fortelle meg. Hvorfor dommere gjør slikt, kan bare være fordi alle er redde for at noen skal avdekke en praksis dommerne/staten vil beholde.

Dette betyr angivelig så mye for dommere, at de faktisk er villig til å vike fra rett og rettferdighet, ved å skjule slike dommerplikter fra meg og andre.

En dommers plikt, er en annens rettighet, noe vi ikke må glemme!

Vedå skjule sine plikter, fratar dommere også parters rettigheter. Dermed er vi ikke er i stand til å ivareta våre interesser, som direkte konsekvens.

Hva de skjuler, var heller ikke vanskelig å finne ut av når alle feilbehandlinger pekte i samme retning.

Svaret åpenbarte seg ved første søk i rettspraksis på lovdata pro. Det var nemlig ingen!

Ingen domstol har til dags dato behandlet det faktum at en skyldner i konkurs er fratatt Prosessdyktighet.

Derimot var det flere avgjørelser fra Høyesterett som stadfester at en skyldner i konkurs ER fratatt sin Prosessdyktighet, men bare i erstatningssaker om sakskostnader, og alltid lenge etter konkursen er over!


Dette betyr at alle konkurs er ugyldige som hovedregel! En såkalt «Systemsvikt». Dette betyr også at alle som er utsatt for feilbehandling har krav på erstatning og oppreisning!


Det får bli opp til de enkelte skadelidte, å selv vurdere om de ønsker å forfølge saken eller ikke.


imidlertid velger jeg å tro at de mennesker som har blitt ilagt fengsel og karantener, vil bli rimelig forbanna når det viser seg at den urettferdigheten de har følt, uten at noen, ikke media, ikke noen, har trodd på dem.

Tross alt; Praksis har vært så fandenivoldsk som noe kan bli, at ord har vanskelig for å beskrive det vi er utsatt for. Når handlinger forsterkes ved at absolutt alle rundt oss er skeptiske til hva du sier til dem, blir du i tillegg sosialt isolert.


Alt som er klaget over til media har jo faktisk skjedd! Til journalisters forsvar; Jurister er noen av de sleipeste mennesker jeg har møtt. de sleipeste blir advokater, og de som er på grensen til diagnose, de blir dommere.

Unntak fins selvsagt, men i hovedsak er dessverre dette den dokumenterte realitet i mine saker, der ca 10% av alle dommere i Norge har deltatt! Det er helt ufattelig å tenke på at så mange dommere ikke forstår at det de gjør, og har gjort i en årrekke, er langt over grensen til det forsvarlige.


Retten til å få advokat er et relativt enkelt prinsipp som er nedfelt som den viktigste regel en nasjons rettsvesen skal følge. Å være i stand til å kunne forsvare seg mot anklager, er en ufravikelig menneskerett.


Prinsippet her er enkelt;


"Dersom staten fratar en innbygger en rettighet, er staten forpliktet å påse at den som fratas disse rettighetene, får forsvare seg mot anklager rettet mot seg.»

Dette prinsippet er kjernen i den tredelte maktfordelingen, og selve fundamentet for å kunne kalle seg en rettsstat!


Herunder har jeg lastet opp alle 31 avgjørelser fra Høyesterett mot meg, der alle 31 avgjørelser, uten unntak, er ugyldige.

Dette medfører også at samtlige dommere ved Norges Høyesterett, er inhabile, og kan ikke behandle noen av mine anker eller begjæringer.


Det ENESTE rettergangsskritt de kan foreta seg, er å heve alle tre konkurser, som aldri skulle vært noen konkurser i utgangspunktet.

Alternativet blir «settedomstol», som neppe vil fungere, og da er riksrett neste steg, men som etter lovendringer i 2007, ikke lenger er mulig uten å avsette Høyesterettsdommerne eller ansette helt nye, ettersom seks av medlemmene i en riksrett må være dommere fra Høyesterett!


da gjenstår KUN heving, utledet av

Domstolloven § 36.

"Hvis ikke andet er bestemt, prøver enhver domstol av eget tiltak, om en sak hører under den. Ved denne prøvelse lægger retten i sivile tvister og private straffesaker saksøkerens fremstilling til grund, saalænge det ikke er godtgjort, at den er urigtig. Ellers foretar retten de nødvendige undersøkelser uten at være bundet ved parternes anførsler."

Historikere får ta seg av resten...3 500 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle