Judge Buster - Korrupsjonsverktøy for Journalister

Dette er en artikkel satt sammen for at Journalister og andre med behov eller interesse for emnet Offentlig Korrupsjon. Vennetjenester, Kollegaer som hjelper hverandre, osv.


Artikkelen gir noen viktige verktøy slik at alle skal kunne orientere seg i jungelen av informasjon, og inneholder kildehenvisninger som kan benyttes til å lete opp uoverenstemmelser mellom offentlige og private aktører.
Hva er korrupsjon?

Ifølge TransparencyInternational Norge, er definisjonen:

«Korrupsjon er misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst».


Det skilles mellom korrupsjon «ifølge regelen» og korrupsjon «på tross av regelen».

  • «Ifølge regelen» omfatter bestikkelser for å oppnå en fordelaktig behandling som mottakeren er forpliktet av loven til å utføre.

  • «På tross av regelen» omfatter derimot bestikkelser for å oppnå en behandling som mottakeren ikke har lov til å utføre.

Det er tre paragrafer i straffeloven som berører korrupsjon:

  1. § 387 handler om simpel korrupsjon,

  2. § 388 om grov korrupsjon

  3. § 389 om påvirkningshandel.


Bestemmelsen i § 389 omfatter påvirkningshandel både i privat og offentlig sektor.


"Bestemmelsen om påvirkningshandel gjelder tilfeller der en person gir eller tilbyr et mellomledd en utilbørlig fordel som belønning for å påvirke en beslutningstaker, uten at beslutningstakeren oppnår noen fordel."


Loven kriminaliserer:

  • Korrupsjon som involverer norske offentlige tjenestemenn og private aktører

  • Korrupsjon som involverer utenlandske offentlige tjenestemenn og private aktører

  • Medvirkning til korrupsjon

Påtalemyndighetene er ikke pålagt å framlegge bevis på at den som har tilbudt en utilbørlig fordel har oppnådd formålet med korrupsjonshandlingen. Det er tilstrekkelig å tilby eller gi en slik fordel, samt å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i forbindelse med en stilling, et verv eller et oppdrag.


Et viktig tema i straffeloven

Hvilke handlinger, vederlag eller tjenester kan utgjøre «en utilbørlig fordel» og dermed medføre brudd på korrupsjonslovgivningen?

En «fordel» er i henhold til forarbeidene til endringen av straffeloven i 2003 «alt som den passive parten mener han/hun har interesse av eller kan dra fordel av». Denne vide definisjonen omfatter utenom opplagte pengetransasjoner, også:


"Ikke-økonomiske fordeler uten direkte materiell verdi, f.eks. at den passive parten får heder og ære, løfter om en framtidig ferietur eller en kontrakt, medlemskap i en eksklusiv forening, seksuelle tjenester eller privatskoleplass til barna."


Det er spesielt stor fare for å bli utsatt for diskriminering og korrupsjon i møte med domstolen, og gjennom anker til Lagmannsrett fra tingretten.

Det er svært vanskelig å avdekke korrupsjonen, ettersom domstolen ikke har et kontrollorgan som påser at dommere ikke utnytter sin makt i egen vinnings hensikt, eller for å skjerme domstolen fra negativ omtale som kan være egnet å gi domstolen et dårlig omdømme.


Nyttig for alle

Eksempel på rettspraksis i Norge

Offentlige anskaffelser og regelverk

Klagenemnd for offentlige anskaffelser

Byggesaker er utsatt, se undersøkelse fra Kommunenes sentralforbund

Metoderapporter fra Dagens Nærlingslivs SKUP-pris fra 2016/17

Kildevern, dom fra Høyesterett

Aftenposten sin Securedrop

Freedom of the Press Foundation

Drammens tidene

Got Ethics

Beskytt kommunen – håndbok i antikorrupsjon

Beskytt din virksomhet – håndbok i antikorrupsjon for norsk næringsliv

Preventing corruption in humanitarian operations

OECD

Europarådet

FN

USA: Foreign Corrupt Practises Act (FCPA)

Storbritannia: UK Bribery Act


Tildelinger og stipend for Journalister som ønsker å grave

STUP

Stiftelsen Fritt Ord

Norsk Journalistlag


Databaser som er nyttige

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser

Leverandørdatabasen

Aksjonærregisteret

KOFA. Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Brønnøysundregistrene

BizWeb http

Proff, varsler også om det er revisoranmerkninger i et regnskap.

Purehelp inneholder gratis opplysninger i nåtid.

Regnskapstall.no

Folkevalgte Stortingsrepresentantene sine verv og økonomiske interesser

Dommernes sidegjøremålsregister Registeret er en oversikt over tillitsverv, investeringer

(Registeret er hjemlet i en egen forskrift)


Eiendomsregistre.

Infotorg

Infoland


Myndigheter og dokumenter, Verv m.v.

KS’ styrevervregister Styrevervregisteret inneholder oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser.

Einnsyn er Statlige myndigheter (departementer, direktorater osv) og Oslo kommune

Innsyn.no er en tjeneste utviklet av Fædrelandsvennen for å samle inn offentlige journaler

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll av departementene og de statlige virksomhetene publiseres som Dokument 1 hver høst.

(Underlagsrapportene til Riksrevisjonenes rapporter godt kildegrunnlag)

Norsk Kommunerevisorforbunds register over forvaltningsrevisjoner

Sivilombudsmannens uttalelser

Pressens offentlighetsutvalg

Presseforbundets offentlighetsutvalg åpenhetsindeks 2018 over norske kommuner


LOVDATA Utvalg lenker med google-resultat:

• Forvaltningsloven med regler om saksbehandling og habilitet

• Offentleglova

• Lov om offentlige anskaffelser

• Arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling

• Miljøinformasjonsloven

• Plan og bygningsloven

• Skadeserstatningsloven

• EØSkonkurranseloven

• Hvitvaskingsloven

• Personopplysningsloven

• Aksjeloven

• Verdipapirhandelloven

• Regnskapsloven

• Bokføringsloven

• Partiloven

• Tjenestemannsloven

• Helsepersonelloven

• Konkursloven

• Dekningsloven

• Tvangsfullbyrdelsesloven

• Foretaksregisterloven18 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle