top of page

Legalitetstest til besvær.

Oppdatert: 30. nov. 2020

av Jarl-Gunnar Lier - Oltedal,  29 februar 2020.

I disse dager verserer en debatt i juridiske fagtidsskrifter der påstanden er at Trygdeskandalen (Navsaken) ville vært oppdaget på et mye tidligere tidspunkt dersom feilene hadde skjedd under Skatteetaten. Begrunnelsen påstanden bygger på , er angivelig fordi flere ofre ville hatt råd til å ta opp kampen mot skatteetaten, enn de som går på trygd!

Er dette riktig? Jeg har vanskelig for å forstå argumentasjonen uten videre statistikk å bygge på.

At Skatteetatens ofre skulle kunne stå i en bedre rettsstilling enn Nav-ofrene virker bare å være en ny oppkonstruert påstand som «høres« plausibelt ut.

Det er ingenting som tilsier at ofre av en Skatte-Skandale ville blitt behandlet bedre eller mer korrekt enn Nav-ofre. Hundre prosent av de trygdede er tross alt dømt til inndragning, bøter og fengsel, av de samme dommerne som ville dømt i Skatteetatens saker. Dette taler mer for en skatteskandale med lik behandling, enn det motsatte.


Men hva med de som virkelig ikke har noen som kan ta dem i forsvar, de som er rettsløse i dagens Norge, de ca 4000 privatpersonene som går konkurs hvert eneste år?

Dersom det åpnes privat konkurs, rett eller feil, skjer uansett følgende :

  • Skyldners bankkontoer sperres, kanskje opp til 1 måned.

  • Skyldners sperre for lån og refinansiering blokkeres så lenge konkursen varer.

  • Skyldner får ikke lov å anlegge et søksmål.Skyldner har ikke lov å forlate landet.

  • Skyldner er pålagt å jobbe gratis for bostyrer.

Dersom Skyldner ønsker å anke over det som kanskje er en feil konkurs, skjer følgende:

  • Skyldner får avslag på fri rettshjelp. Dette ytes ikke til konkursofre.

  • Skyldner innboforsikring dekker ikke advokat ved konkurs.

  • Skyldner må skrive anken selv, uten å kjenne loven.

  • Skyldner blir avkrevd 7000 kr i rettsgebyr uten betalingsevne.

  • Skyldner mister ankeretten dersom rettsgebyr ikke blir innbetalt - anke avvises.

Grunnlovens kapittel E Menneskerettigheter. Denne praksisen er ikke bare problematisk for skyldner, den er et alvorlig rettssikkerhetsproblem for Norge som nasjon!

Praksisen er en menneskeskapt. Den er kynisk tilvirket, antagelig som sikring for å påse at antallet konkurser holder seg stabilt, som igjen sikrer statlige arbeidplasser. Om dette ikke er det offisielle svar, er det allikevel korrekt, fordi hva skulle alle de årsverk sysselsatt innen konkursbehandling gjort når antallet konkurser blir halvert?


Praksisen er en konstruert og bevisst utført blokkering av den fundamentale menneskeretten til å få overprøvd sin sak for en uavhengig og upartisk domstol, og er direkte grunnlovsstridig til paragraf 95 og EMK artikkel 13;

§ 95 «Enhver har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og upartisk domstol innen rimelig tid. Rettergangen skal være rettferdig og offentlig. Retten kan likevel lukke rettsmøtet dersom hensynet til partenes privatliv eller tungtveiende allmenne interesser gjør det nødvendig.
Statens myndigheter skal sikre domstolenes og dommernes uavhengighet og upartiskhet.»

RETTFERDIG RETTERGANG? Når den samme domstolen som ilegger tvang, og beslaglegger en skyldners verdier, i tillegg er den samme pengeinnkreveren som deretter avviser retten til å få overprøve sin sak, viser dette at Statens myndigheter ikke har instruert domstolen tydelig nok.


Eller motsatt;

Dommere er den profesjonelle part, som skal vite at dommere ikke kan frata et menneske alle verdier, for så å fremsette et umulig krav, og til slutt å frata personen retten til å anke, som direkte følge av det umulige kravet!

Alle som jobber med dette til daglig, er fullstendig klar over hva de holder på med, noe annet ville vært påtatt. 

1) Staten griper inn i en families privatliv og beslaglegger alle verdier og sperrer bankkonto.

2) Dersom skyldner vil anke, krever Staten inn 7000 kr, vel vitende om at skyldner ikke har pengene til å betale dette rettsgebyret, fordi Staten har beslaglagt alt, og skyldner er avskåret fra låneopptak.   3) Når Staten ikke  får betalt 7000 kr, avvises anken til Lagmannsretten fordi Staten ikke har fått betalt fra en skyldner som vil overprøve årsaken til at rettsgebyret ikke kunne betales i første rekke!

Én sak vet jeg med sikkerhet; 

Dersom Trygdeskandalen hadde skjedd under domstolens ansvar i konkursbehandling, ville den aldri bli avdekket! 

103 visninger0 kommentarer