top of page

Smittevern kollapset ved Gulating Lagmannsrett. Eksperter tror «Dommer-Dysleksi»

Oppdatert: 22. feb. 2021


Hendelsen skjedde mandag 15 februar 2021 sent på ettermiddagen. Tre lagdommere ved Gulating Lagmannsrett fikk plutselig en usympatisk sentralstyrt reaksjon, og spontansignerte en kjennelse i en sak som ikke eskisterer, også kalt en «prefortalt coretext» reaksjon.

Tilstanden går også under det mer folkelige navnet «Dommer-Dysleksi», og det latinske navnet er «Ex Officio Gulatingus Nix»! Utbruddene kommer ifølge OODA-LOOP metoden, straks etter noen har fortalt sannheten som dommere trodde var feil.

Dette er dermed en reaksjon som opptrer når dommere blir konfrontert med sine egne feil.


Vi er alle oppdratt til å stole på at dommere er ærlige og rederlige samfunnsbeskyttere, noe som for enkelte dommere blir en «belief bias», der det er utenkelig for dem å akseptere at de har tatt feil.


Dommerdyslektikere kan derfor være svært vare for virkeligheten, og fordi jobben som dommer for det meste består i korrekturlesing, er «Copy paste» ofte et første symptom som ser ut til å være eneste forvarsel før anfallet inntreffer.


Anfallene opptrer veldig ofte med tre dommere samtidig. Det er nemlig aldri blitt registrert at dommere med Dommer-Dysleksi er uenige.

Det virker nesten som dommere får telepatiske evner under de alvorligste anfallene!


...og slikt kunne jeg fortsatt!

Imidlertid er det ingen forskjell på denne oppdiktede basillen, og det som faktisk skjedde mandag denne uken. Virkeligheten overgår kanskje til og med fiksjonen.

Følg med her.,

La meg få vise deg hva jeg mener.

Dette er gjelder Gulating sin kjennelse fra i går,15 feb 2021, sak:


Øyensynlig, og overfor "mannen i gaten» ser kjennelsen troverdig ut, men for en som ikke har jobbet med noe annet enn denne saken i 30 måneder, var kjennelsen en gudegave fra oven!

Jeg gjentar; Ja, jeg er takknemlig for det som var et dårlig skjult forsøk på gjengjeldelse fra Gulating lagmannsretts tre dommere!

La meg forklare:


Som begrunnelse i sin kjennelse fokuserer Gulating-dommerene bare på meg, meg og meg, som er en klassisk «diversion», en manøver som benyttes mye og ofte av dommere som har en falsk agenda.

Alle må huske på at det ikke er JEG som er skyldner eller debitor (som betyr det samme som skyldner), det her er «bedriften» Argumentum AS som er debitor!

En bedrift er nemlig et eget rettssubjekt, uten tilknytning til meg, bortsett fra min oppgave som talsperson for bedriften. Som styreleder her jeg IKKE lov å opptre som som saksøker eller saksøkt i en rettslig tilknytning. Jeg kan heller ikke inngå avtaler etc. på vegne av bedriften, uten samtykke fra bostyrer. Forbudet inkluderer også det å anke over en kjennelse fra tingretten!

Det er dette konkursloven § 100 nekter meg som styreleder å gjøre!

Følg nå med hvor fandenivoldsk disse tre dommerne er, og legg merke til begrunnelsen disse stakkarslige eksemplarer av dommere ved Gulating lagmannsrett bruker for å konkludere at en anke er gebyrpliktig, noe alle vet.

Det er MÅTEN de legger det frem på, som om dette er noe spesielt som JEG skulle ha sagt noe imot!


Følg med når jeg tar en kjapp analyse.

Andre avsnitt under «Lagmannsretten bemerker» i vedlagte kjennelse:
Gulating skriver 1) Anken er inngitt av Lier personlig, og var derfor riktig adressat for Jæren tingretts krav om rettsgebyr i brev av 21.12.2020.

FEIL: I «anken» står dette:


«Det påpekes at undertegnede ikke er prosessdyktig, og har derfor ikke lov å nedlegge en gyldig påstand i denne saken, men har fremdeles rett til å uttale seg selv om tingretten ikke har utført sine plikter i tråd med gjeldende regler»

«Påstanden fremlagt må derfor bli som en note» der Lagmannsretten har mottatt beskjed.

Gulating skriver så i neste setning 2) Lier ble i denne forbindelse gjort kjent med konsekvensene av å unnlate å betale gebyr innen forfall.

Riktig: MEN..

Gulating utelater hva jeg svarte Jæren tingrett på det brevet Gulating henviser til.. Det kommer her:

(Jarl-Gunnar Lier svarer Tingretten og Gulating på kopi den 7 januar 2021)
Undertegnede henviser til vedlagt generalforsamlingsvedtak datert 18 november 2020, og opplyser samtidig at rett mottaker for alle forhold tingretten henviser til i brevet, tilknyttet tidligere Argumentum AS Org. Nr: 988 962 317, nå innfusjonert som overdragende selskap i SalesText AS Org. Nr: 921 778 112, er bostyrer Fredrik Bie, som forvarer av begge selskap!
Undertegnede er som tingretten vet, uten prosessdyktighet jf. Konkursloven § 100(1), og har forbud mot å forføye over boets masse, og kan derfor ikke svare tingretten på noen av de forhold tingretten etterspør og henviser til.
Ut over dette, nevnes det at Argumentum AS var stanset «under loven» jf. Tvl. § 16-16 (1) bokstav c.
At tingretten har glemt å følge preseptorisk lovgivning får stå for tingrettens egen regning, som for øvrig er forfalt. Ettersom undertegnede ikke har prosessdyktighet, og tingretten heller ikke har oppnevnt noen hjelpeverge etter reglene i tvisteloven kapittel 2, verken for undertegnede i hans privatkonkurs, SalesText AS Org. Nr: 918 607 064, Argumentum AS Org. Nr: 988 962 317, eller SalesText AS Org. Nr: 921 778 112, kan ikke undertegnede ta noen henvendelser fra domstolen til etterretning innen forholdene er avhjulpet, som i denne sammenheng betyr at alle tre konkurser er hevet for feil på absolutte og relative prosessforutsetninger.

KONKLUSJON

Gulating lagmannsretts høyt betalte statsbedragere sier JEG som privatperson er ankende part, som motbevises av at jeg sier jeg IKKE er ankende part, fordi det er FORBUDT. (i det jeg spesifiserer at IKKE er en anke!)


Åsaken til at jeg ikke er ankende part, er fordi konkursloven § 100 forbyr meg som STYRELEDER å være ankende part! (Styrelederrollen er en personlig og privat rolle, akkurat som en bostyrer alltid er en privatperson)Når Gulating flåsete sier å være uvitende om at jeg er prosessudyktig etter tvisteloven paragraf 2-2 (1), så er dette helt korrekt, ettersom den paragrafen kun definerer hva prosessdyktighet er for noe, og dermed kan selvfølgelig ikke disse dommerbedragerne få noe info om noe som ikke er mulig å få etter den lovhjemmelen!


Det er konkursloven § 100 som fratar en STYRELEDER (og private som går konkurs) sin prosessdyktighet mens tvisteloven § 2-2 (1) kun er definisjon:


Tvisteloven § 2-2(1): «Prosessdyktighet er evnen til selv å opptre i rettssak, herunder reise og ta imot søksmål.»


I vedlagte begjæring om oppfriskning jeg rablet ned på femten minutter (som forøvrig kun består av tre setninger) påpekes det igjen at Argumentum AS ikke har hatt verken lovlig oppnevnt stedfortreder ELLER prosessansvarlig siden 14 august 2018, og derfor at lagmannsretten ikke har noe annet valg enn å heve konkursåpningen, som ikke burde by på noen problemer. Tross alt har alle kreditorer samtykket, og konkursen var det jeg som meldte inn, ikke noen andre!
Årsaken var fordi konkursen i datterselskapet SalesText AS blokkerte inntektene. Dessuten satt styret i Argumentum AS et klart krav om at selskapet skulle levers tilbake!

Dermed sier jeg tusen takk til Lagdommere Gro Berge, Jarle Golten Smørdal og Kai Ove Roseth, for at dere var så snille å avsi denne kjennelsen, og at vi fikk oppklart misforståelsen rundt hvem som anker hva.


Ettersom oppfriskning av kjennelse avsagt med «urette» er en IKKE GEBYRPLIKTIG BEGJÆRING, er det virkelig på tide at dere snart hever konkursene!

Ellers vil jo folk kunne komme i den villfarelse av å tro at dere faktisk HAR blitt smittet av den livsfarlige basillen «Dommer-Dysleksi».

Jeg har hørt den skal være særlig smittsomt i perioder når dommere har begått alvorlige feil, noe vi fikk oppleve under sist nasjonale utbrudd i oktober 2019 da Nav avholdt en liten pressekonferanse!


Klagen sendt til Menneskerettighetsdomstolen ligger nederst!