Stortingets ansvarskommisjon; Begjæring om Riksrett mot 24 dommere ved Høyesterett avlevert!
Åpent brev til de folkevalgte på Stortinget.


Kjære folkevalgt.


Begjæring om Riksrett over 24 høyesterettsdommernes strafferettslige handlinger, er sendt Stortingets ansvarskommisjon for vurdering. De 24 edsvorne har tatt 67 avgjørelser uten å behandle realiteten, og er derfor også klart inhabile. Riksrett er da eneste gjenværende rettergangsskritt når hele Høyesterett er ute av spill. (les også: Høyesterettsdommer-manko)


§§§


Prinsipalt om realiteten

Dette er noe dere kanskje vurderer som en helt meningsløs og naiv handling utført av en desperat person. «Naiviteten lenge leve»,tenker dere kanskje, og trekker litt på smilebåndet mens dere rister på hodet?


Men vet dere hva, jeg lo også av absurditeten da den første konkursen skjedde. Det var så ubeskrivelig absurd at det aldri falt meg inn at feilen ikke kom til å bli rettet.


Hadde noen fortalt meg at en 30 minutters forsinkelse til et rettsmøte skulle føre til tre års kamp i fornuftens navn, der jeg ville stå i bresjen for en Riksrett mot alle dommere i Norges Høyesterett, hadde det neppe blitt oppfattet som annet enn vrøvl fra en person som kanskje burde blitt innlagt på psykiatrisk til utredning.


§§§


Nøye planlagt, og vurdert

La meg berolige dere, jeg er ikke desperat, syk eller naiv, overhodet ikke naiv. Jeg var naiv da dette startet, men nå, etter snart tre års ufrivillig juss-studium, vet jeg nøyaktig hva jeg gjør, og jeg vet nøyaktig hva dere folkevalgte er pliktig å gjøre med Riksrett-begjæringen dere kun har dere selv å takke for.


Lov om ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett [ansvarlighetsloven]

Kapitel 3. Særlige bestemmelser om straffansvar for medlemmer av Høiesterett og Riksretten.


§ 16. De medlemmer av Høiesterett,

som forsømmer den dem med hensyn til innkallelse av Stortinget ved Grunnloven § 46 påliggende plikt, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år forsåvidt ikke nogen strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse på forholdet.


§ 17.Det medlem av Høiesterett, som

a. meddeler nogen part råd eller veiledning i en sak som står for Høiesterett eller kan komme inn for Høiesterett, b. eller i nogen betenkning, eller innstilling medvirker til noget som er stridende mot Grunnloven, c. eller i sin embedsgjerning for øvrig ved handling eller undlatelse bevirker noget som er stridende mot Grunnlov eller lovgivning, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år.


Denne bestemmelse gjelder tilsvarende når et medlem av Høyesterett er medlem av Riksretten.

§§§


Utfallet av prosessen mot dommerne vet jeg ikke hva blir, men jeg vet derimot at hoder vil rulle, mennesker med makt vil bytte jobber, og Staten vil måtte bla opp milliarder på milliarder av kroner i erstatning til alle dem som er blitt overkjørt og trampet ned av en likegyldig, overivrig statsforvaltning og en totalt ansvarsløs domstol, fordi (følg med nå):


Hva er mest absurd:


A) at 24 dommere ved Høyesterett blir begjært Riksrett mot, kontra


B) at 24 dommere fra Norges Høyesterett har vært involvert i behandlingen av ett sakskompleks av tre konkurser på 30 måneder, der jeg er eneste ansatte, styreleder og eier?


Jeg anser det som mest absurd at 24 dommere ved Norges Høyesterett ikke behandler, eller feilbehandler hele 67 avgjørelser på 29 månder i en bitteliten fillesak som aldri skulle vært en sak!


Hvorfor er min sak så ufattelig viktig at 117 dommere totalt, hvorav 24 dommere i Høyesterett har vært villig til å begå straffbare handlinger bare for å slippe en realitetsbehandling?

§§§


Kjapt tilbakeblikk

En bedrift som er milevis fra å være insolvent blir slått konkurs, der kravet til overmål var betalt, selv om det ikke var forfalt. En bostyrer som krever at den tidligere ansatte lederen måtte betale ham de 65 000kr konkursen ble åpnet på, for så å kreve at Nav Lønnsgaranti skulle dekke de samme 65 000kr, men uten å fortelle dem at pengene alt stod på bostyrers konto!


Ingen forfalte krav, men likevel benyttet Bostyrer de 65 000kr som grunnlag for videre bobehandling. Bostyrer politianmeldte meg for underslag av 85 000kr som var mine egne penger privat.


Han forklarte Lagmannsretten i detalj om hvordan jeg hadde tatt ut 500 000kr til eget forbruk, mens dette i realiteten var et lån som banken hadde overført fra en konto til en annen uten at jeg hadde rørt pengene.


Eller hva med politianmeldelsen Bostyrer sendte på meg og revisor, der han anklaget meg for bedrageri av Skattefunnordningen som er revidert hele fire ganger uten at det er noe å bemerke, selv av Skatteetaten, som skriver dette den 28 juni 2019, nesten seks måneder etter bobehandlingen var over , men ikke rettskraftig:


"Vi viser til dine e-poster mottatt igår og har gjort en ny vurdering av saken. Vi har kommet til at skattekontoret, ved en evt. tilbakelevering av boet til skyldner, vil ta saken opp til ny behandling og omgjøre vårt endringsvedtak av 20. februar 2019. Det vil da legges til grunn at selskapet har krav på SkatteFUNN-fradrag i samsvar med innlevert RF-1053, der kostnadsgrunnlaget er oppgitt til kr 3 365 037. Med hilsen, NN seniorskattejurist, Skatteetaten"


§§§


Mer absurditet: Alle kreditorer har samtykket på tilbakelevering, men fordi domstolen kan ikke tape ansikt, begår dommere heller strafferettslige handlinger for redde domstolens såkalte tillit hos befolkningen.


Bostyrere som ikke blir revidert slik loven krever, dommere som nekter å utføre revisjonen som loven krever. Tingretten som avslutter bobehandlinger uten å godkjenne revisjonen som lovhjemmelen krever før en konkurs avsluttes.


En Kjennelse om innstilling tingrettene aldri har forkynt til partene i konkurs, som medfører en ugyldig kjennelse, en såkalt "nullitet".


Til slutt har vi Brønnøysundregistrene som sletter alle bedrifter fra foretaksregisteret ulovlig, samme dag tingrettenavsier sin ugyldige kjennelse. Kun én bedrift av minste 150 000 slettede er levert tilbake. "Statistisk umulighet" heter slike tall.


"Jeg kan bekrefte at det ikke er anledning til å slette en bedrift fra foretaksregisteret iankeperioden, dvs før kjennelsen om konkurs er rettskraftig. Det følger av tvisteloven §19-14 at en avgjørelse er rettskraftig «når den ikke lenger kan angripes ved ordinærerettsmidler», dvs ankes over."

Moss, 13.08.2020

Morten Kinander

Professor, dr. juris


Hva som er absurd, er at disse saksbehandlingsfeilene ikke bare er i mitt sakskompleks, men alle konkurser, og øvrige bobehandlinger som eks. arveoppgjør og skilsmisser i minimum 30 å!


§§§


Skyggelapper lenge leve.

Nå ler jeg ikke lenger, noe dere folkevalgte heller ikke bør gjøre, for dette er dødsens alvorlig! Dere folkevalgte har ikke peiling på hva store deler av befolkningen har måttet gjennomgå i saker med tvangsfullbyrdelse og alt fra arveoppgjør til konkurs, som alle er «offentlig» skifte.


Dere har kreert et system som er håndhevet så strengt, at det å kunne fremlegge frikjennende bevis, ikke engang blir hensyntatt av dommere. Domstolens adferd er å avskjære demokratiets fundament.


Enhver borger må uhindret kunne skaffe seg innsyn og klarlegge hvordan myndighetene utøver makt. Dette er avgjørende kunnskap hvis folket skal kunne ta avgjørelser basert på fakta om hva som foregår i landet.


En åpen og opplyst offentlig samtale blir forhåndssensurert, der interne, gjerne selvutviklete, formelle eller uformelle forebyggende forholdsregler holdes skjult for alle, der ingen vet noe om den egentlige praksisen.


All statsforvaltning med tvang, foregår Stat vs Person, fordi da er kontrollen ubalansert og ensidig statens privilegium. Problemet oppstår først når noen peker og sier, «Hei dette er ikke riktig», slik jeg naivt gjorde i starten. Jeg kunne ikke vite at alt var strukturert slik med vitende vilje!

§§§


Retten til innsyn i det offentlige må også innebære verifikasjon.

Spesielt når domstolen selv har opprettet, og har gjort bruk av åpenbart motstridende faktagjengivelser fra sine egne oppdiktede og virkelighetsmanipulerte avgjørelser, og senere benyttet disse til overgrep overfor en borgers eiendomsrettigheter.


En venn skriver dette om mine saker:


«Uforholdsmessige krenkelser

Som borger, er Jarl-Gunnar Lier blitt krenket ved at myndighetene misbruker folkets midler til meningsløse overgrep overfor enkeltpersonen. Hele rettssystemet som institusjon er blitt motarbeidet ved at enkelte myndigheter uten videre har gitt aksept for, og vern av, falsk forklaring overfor retten og politiet, der demokratiet er blitt motarbeidet ved at Lier ikke skal få verifisert eller falsifisert opplysninger som faktisk er blitt benyttet til inngrep overfor flere tusen borgere i sivile saker.


Lier har måttet bruke enorme ressurser for å få ulike myndighets-instanser til å forstå at de må utvise samfunnsansvar, der de mest opplagte og trivielle opplysninger tydeligvis kun blir tatt inn med mikroteskje, ettersom ingen "forstår" uansett hva som formidles til dem fra Lier.


Forkastelig retorikk, og «Stillhet» benyttet som hersketeknikk.

Å ikke respondere kombinert med klagetrenering i opp til 18 måneder mens Lier er ilagt begrenset råderett, selv i forhold der det er klart at om ikke klagen behandles uten ugrunnet opphold, vil lede til en kraftig forverret og tyngende tilstand med konsekvenser for tredjeparter, inkludert barn, er dette en fullstendig uforholdsmessig praksis.


Lier har måttet tåle klare brudd på folkeretten, identisk med andre lands handlinger mot egne innbyggere som Norge fordømmer! Lier har blitt vedvarende utsatt for ulike hersketeknikker fra alle myndighetsorganer, spesielt av dommere, bostyrerne og visse avdelingsledere i Skatteetaten.


Hersketeknikken som er favoritten, er manglende verifisering og falsifisering, som klassifiseres som «usynliggjøring av individet», eller mennesket .

Tvangsfullbyrdelse er også en fornedring der det offentlige trekker så mye utlegg at Lier fikk kun utbetalt 90 000 k i 2019, som er langt under sultegrensen for livsopphold og boomkostninger ifølge SIFO-Modellen! Dette viser at viljen fra myndighetene til å utvise umenneskelig behandling og hverdagstortur, er absolutt til stede.


Talentløse dommergjerninger

Lier er også blitt krenket gjennom vedvarende og repeterende rettsprosesser som ikke er bygget på fakta og lov, men utelukkende på falske og manipulerte opplysninger tuftet på dommeres intensjoner og forhåpninger om hvordan fakta «skulle» ha vært, ikke hva den er!


Talentløse inngrep, som Lier har måttet sloss for å få innsyn i sakspapirene ved domstolen, der Gulating Lagmannsrett har opprettet nærmere 40 falske saksnumre som er benyttet til å unndra Lier rettferdig rettergang og kontradiksjon i samtlige anker og begjæringer han har sendt dem.


Tilsynelatende er samtlige rettsprosesser, uten unntak, uten realitetsbehandling, der det juridiske håndverket anses å ha vært totalt fraværende, på alle rettsnivåer! Ikke én sak er blitt realitetsbehandlet av de godt over 100 dommerne som har signert en avgjørelse i Liers sakskompleks.


Dette har vært direkte skremmende lesning!»


§§§


Mine egne betraktninger.

Saksbehandlere på «bakkeplanet» gjør det de får beskjed om fra sjefene, uten å ane noe om den totalt uholdbare tvangen og de urettferdige metodene Domstolen, Namsfogden og Skatteetaten benytter seg av, proporsjonalt helt hinsides av hva en skulle kunne tro at var lov!


Nå viser det seg jo at det faktisk IKKE ER LOV å behandle mennesker slik ledelsen i disse statsorganisasjonene har pålagt sine ansatte. Hvordan skal for eksempel ansatte i Namsfogden kunne vite om det de gjør er riktig eller galt, når selv sjefen deres, «Namsmannen i Stavanger/Sandnes» ikke engang er jurist, og derfor må ta sine instrukser fra andre hold?


Namsmannen skylder på politikerne, men kan politikerne lokalt, endre nasjonalt ufravikelig lovverk i strid med folkeretten? Heller tvilsomt vil jeg si!


§§§


Hva med det menneskelige aspektet?

Ingen klagemuligheter (reelle klagemuligheter), kombinert med usynliggjøringen av individet, medfører massive inngrep i privatlivets fred, og fører til massive brudd på nær sagt hele kapittel E (menneskerettighetene) i Kongerike Norges Grunnlov, og omtrent alle konvensjoner under parolen "folkeretten" som Norge er en del av, der artiklene er tatt inn i Norges lover med «grunnlovs rang»!


§§§


Statens særinteresse.

Staten burde frivillig verifisere de opplysningene som er korrekte og gyldige, men også falsifikasjon av opplysninger som er feil og ugyldig. Dagens situasjon er fullstendig ute av kontroll, der statlige etater og organisasjoner, styrt gjennom rundskriv fra departementene, er på god vei til å implodere, noe denne saken er et kroneksempel på.


Dagens dommere agerer og handler akkurat som sauer, der de blindt stoler på at tidligere rettspraksis er korrekt, bare fordi ingen har klart å motbevise dem. Hvordan skal noen kunne motbevise tidligere rettspraksis når domstolens egen praksis blokkerer for overprøving, svar meg på det?


Interne regelsett i domstolen, der rettspraksis anvendes som kategoriske blåkopier, uten å vurdere legalitet gjennom individuelle drøftelser, kan jo ikke gå bra i lengden, ihvertfall ikke når den som blir utsatt for slikt, ikke kan la saken ligge, fordi den er eksistensiell!


De verifiserte og falsifiserte fakta vil danne grunnlaget for hvem av partene som må begjære gjenåpning til fordel for alle som har vært ofre for uriktige konkurser, arveoppgjør og ellers alle andre bobehandlinger og tvangsfullbyrdelser der konsekvensene har ført til tusenvis av uriktige konkurskarantener, fengselsstraffer, opprevne hjem, skilsmisser og veldig ofte, død!


§§§


Granskningskommisjon og Riksrevisjonen

Dersom dere folkevalgte personer ønsker å spare stat, kommune og rettsvesen for ytterligere følgekostnader og omdømmetap, anbefaler jeg dere om å opprette en granskningskommisjon, og samtidig gi en instruks til Riksrevisjonen om å gjennomgå alle de forhold som jeg har påpekt og sendt til dere, og til dem, i langt over to år, uten at noe øyensynlig har skjedd til nå.


§§§


Europa og menneskerettigheter

Når en av Europas mest anerkjente advokater og tidligere leder av den Europeiske advokatforeningen har blitt forespurt av en tidligere president av EFTA, om å gjennomgå klagen jeg har sendt til den Europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, der svaret sier følgende,


"After a first quick Reading of the documentation you sent me, it appears that in your case there have been indeed potential and possible violations of various provisions of the ECHR. »
Maître Joe Lemmer",

kan det ikke lenger være noen tvil om hva myndighetspersoner med makt bedriver i det skjulte her hjemme på berget!

§§§


Råd er dyre, mitt er gratis.

Folkevalgte, lytt på meg nå, hør hva jeg sier, ta til dere alt jeg fremlegger, og forsøk etter beste evne å sikre at domstolen og øvrige etater straks avslutter sin ulovlige praksis. Opprett et granskningsutvalg og gjennomgå begjæringen om riksrett sendt Stortingets ansvarskommisjon i går. Bli ferdig med saken. Tar jeg feil, skyld på meg. Har jeg rett, OK, da har dere en jobb å gjøre!


Jeg vet med sikkerhet at de fleste av dere vet at granskningen vil medføre en konklusjon som er grusom og rå, men uten at dere gjør dette nå, vil alt bare bli verre senere! Grip sjansen jeg har gitt dere her. Jeg vil tro det er bedre at Stortinget besørger en undersøkelse enn at Norge får rapporten fra Europa!


Gi ærlighet en sjanse, og vis at dere faktisk forstår at eneste grunnen til at dere sitter der dere gjør i dag, er fordi dere få, skal representere alle oss andre. Dere er våre talerør, hvis jobb er å sikre innbyggernes ve og vel.


Vis ansvar, vær modige og bestemte, handle nå!

Oltedal 23-05-2021

Jarl-Gunnar Lier

7 451 visninger2 kommentarer

Siste innlegg

Se alle