top of page
Privacy Policy

Privacy Policy Domstolens Venner Foundation

(Terms of use below)

NORSK/ENGELSK

Privacy Policy Domstolens venner

 

 

Vi mottar, samler inn og lagrer all informasjon du legger inn på vår hjemmeside eller gir oss på annen måte. I tillegg samler vi inn IP-adressen (Internet Protocol) som ble brukt til å koble datamaskinen din til Internett; Logg Inn; epostadresse; passord; datamaskin og tilkoblingsinformasjon og kjøpshistorikk. Vi kan bruke programvareverktøy for å måle og samle øktinformasjon, inkludert svartid på siden, lengden på besøk på bestemte sider, informasjon om sideinteraksjon og metoder som brukes for å bla gjennom siden. Vi samler også personlig identifiserbar informasjon (inkludert navn, e-post, passord, kommunikasjon); betalingsdetaljer (inkludert kredittkortinformasjon), kommentarer, tilbakemeldinger, produktanmeldelser, anbefalinger og personlig profil.

 

Når du gjennomfører en transaksjon på nettstedet vårt, som en del av prosessen, samler vi inn personlig informasjon du gir oss, for eksempel ditt navn, adresse og e-postadresse. Din personlige informasjon vil bare brukes av de spesifikke grunnene som er nevnt ovenfor.

 

Vi samler inn slik ikke-personlig og personlig informasjon for følgende formål:

Å tilby og drifte tjenestene;

Å gi våre brukere løpende kundestøtte og teknisk support;

For å kunne kontakte våre besøkende og brukere med generelle eller personlig service-relaterte merknader og salgsfremmende meldinger;

For å lage aggregerte statistiske data og annen samlet og / eller utledet ikke-personlig informasjon, som vi eller våre forretningspartnere kan bruke for å tilby og forbedre våre respektive tjenester;

For å overholde gjeldende lover og forskrifter.

 

Vårt firma er vert på Wix.com-plattformen. Wix.com gir oss den elektroniske plattformen som lar oss selge våre produkter og tjenester til deg. Dataene dine kan lagres gjennom Wix.coms datalagring, databaser og de generelle Wix.com-applikasjonene. De lagrer dataene dine på sikre servere bak en brannmur.

 

Alle direkte betalingsportaler som tilbys av Wix.com og brukes av vårt selskap, overholder standardene satt av PCI-DSS som administreres av PCI Security Standards Council, som er en felles innsats av merker som Visa, MasterCard, American Express og Discover. PCI-DSS-krav er med på å sikre sikker håndtering av kredittkortinformasjon av butikken vår og dens tjenesteleverandører.

 

Vi kan kontakte deg for å varsle deg om kontoen din, for å feilsøke problemer med kontoen din, for å løse en tvist, for å innkreve gebyrer eller penger du skylder, for å avstemme dine meninger gjennom undersøkelser eller spørreskjemaer, for å sende oppdateringer om vårt selskap, eller som ellers nødvendig for å kontakte deg for å håndheve vår brukeravtale, gjeldende nasjonale lover og enhver avtale vi måtte ha med deg. For disse formålene kan vi kontakte deg via e-post, telefon, tekstmeldinger og post.

 

Førsteparts informasjonskapsler

Strengt tatt nødvendig

 

 

Informasjonskapsel navn

Varighet

Hensikt

ForceFlashSite

Økt

Når du ser på et mobilnettsted (gammel mobil under m.domain.com), vil den tvinge serveren til å vise den ikke-mobile versjonen og unngå å omdirigere til mobilsiden

hs

Økt

Sikkerhet

smSession

Vedvarende (to dager eller to uker)

Identifiserer innloggede nettstedmedlemmer

XSRF-TOKEN

Økt

Sikkerhet

funksjonalitet

 

 

Informasjonskapsel navn

Varighet

Hensikt

svSession

Vedvarende (to år)

Identifiserer unike besøkende og sporer besøkendes økter på et nettsted

SSR-caching

Økt

Angir hvordan et nettsted ble gjengitt.

smSession

Vedvarende (to uker)

Identifiserer innloggede nettstedmedlemmer

Tredjeparts informasjonskapsler

funksjonalitet

 

 

Informasjonskapsel navn

Varighet

Hensikt

TS *

Økt

Sikkerhet

TS01 *******

Økt

Sikkerhet

TSxxxxxxxx (der x er erstattet med en tilfeldig serie med tall og bokstaver)

Økt

Sikkerhet

TSxxxxxxxx_d (der x er erstattet med en tilfeldig serie med tall og bokstaver)

Økt

Sikkerhet

 

 

 

https://www.allaboutcookies.org

 

Hvis du ikke vil at vi skal behandle dataene dine lenger, kan du sende oss e-post til medlem (at)  DomstolensVenner.no .

 

Vi forbeholder oss retten til å endre denne privacy policy når som helst, så vennligst gjennomgå den ofte. Endringer og avklaringer trer i kraft umiddelbart etter at de ble lagt ut på nettstedet. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne policyen, vil vi varsle deg her om at den er oppdatert, slik at du er klar over hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den, og under hvilke omstendigheter, om noen, bruker vi og / eller avslører den.

 

Hvis du ønsker å: få tilgang til, rette, endre eller slette all personlig informasjon vi har om deg, blir du invitert til å kontakte oss på medlem (at ) domstolensvenner.no

Domstolens Venner Foundation receive, collect and store any information you enter on our website or provide us in any other way. In addition, Domstolens Venner Foundation collect the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet; login; e-mail address; password; computer and connection information and purchase history. Domstolens Venner Foundation may use software tools to measure and collect session information, including page response times, length of visits to certain pages, page interaction information, and methods used to browse away from the page. Domstolens Venner Foundation also collect personally identifiable information (including name, email, password, communications); payment details (including credit card information), comments, feedback, product reviews, recommendations, and personal profile.

 

When you conduct a transaction on our website, as part of the process, Domstolens Venner Foundation collect personal information you give us such as your name, address and email address. Your personal information will be used for the specific reasons stated above only.

 

Domstolens Venner Foundation collect such Non-personal and Personal Information for the following purposes:

To provide and operate the Services;

To provide our Users with ongoing customer assistance and technical support;

To be able to contact our Visitors and Users with general or personalized service-related notices and promotional messages;

To create aggregated statistical data and other aggregated and/or inferred Non-personal Information, which Domstolens Venner Foundation or our business partners may use to provide and improve our respective services; 

To comply with any applicable laws and regulations.

 

Our company is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with the online platform that allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored through Wix.com’s data storage, databases and the general Wix.com applications. They store your data on secure servers behind a firewall. 

 

All direct payment gateways offered by Wix.com and used by our company adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers.

 

Domstolens Venner Foundation may contact you to notify you regarding your account, to troubleshoot problems with your account, to resolve a dispute, to collect fees or monies owed, to poll your opinions through surveys or questionnaires, to send updates about our company, or as otherwise necessary to contact you to enforce our User Agreement, applicable national laws, and any agreement Domstolens Venner Foundation may have with you. For these purposes Domstolens Venner Foundation may contact you via email, telephone, text messages, and postal mail.

 

First-Party Cookies

Strictly Necessary

 

 

Cookie name

Duration

Purpose

ForceFlashSite

Session

When viewing a mobile site (old mobile under m.domain.com) it will force the server to display the non-mobile version and avoid redirecting to the mobile site

hs

Session

Security

smSession

Persistent (Two days or two weeks)

Identifies logged in site members

XSRF-TOKEN

Session

Security

Functionality

 

 

Cookie name

Duration

Purpose

svSession

Persistent (Two years)

Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site

SSR-caching

Session

Indicates how a site was rendered. 

smSession

Persistent (Two weeks)

Identifies logged in site members

Third-Party Cookies

Functionality

 

 

Cookie name

Duration

Purpose

TS*

Session

Security

TS01*******

Session

Security

TSxxxxxxxx (where x is replaced with a random series of numbers and letters)

Session

Security

TSxxxxxxxx_d (where x is replaced with a random series of numbers and letters)

Session

Security

 

 

 

https://www.allaboutcookies.org

 

If you don’t want us to process your data anymore, please contact us at medlem (at)  DomstolensVenner.no .

Domstolens Venner Foundation reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If Domstolens Venner Foundation make material changes to this policy, Domstolens Venner Foundation will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information Domstolens Venner Foundation collect, how Domstolens Venner Foundation use it, and under what circumstances, if any, Domstolens Venner Foundation use and/or disclose it. 

 

If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information Domstolens Venner Foundation have about you, you are invited to contact us by sending an email to  medlem (at)  DomstolensVenner.no .

<<>>

Terms of Use by Wix, also apply for Domstolens Venner Foundation domain domstolensvenner.no when hosted on the Wix website platform.

Terms of Use, by Wix

In order to ensure that you do not experience any interruption or loss of services, certain Paid Services include an automatic renewal option by default, according to which, unless you turn-off  the auto-renewal option, such Paid Services will automatically renew upon the end of the applicable subscription period, for a renewal period equal in time to the original subscription period (excluding extended periods) and, unless otherwise notified to you, at the same price (subject to applicable Taxes changes and excluding any discount or other promotional offer provided for the first period) (“Renewing Paid Services”). For example, if the original subscription period for a Service is one month, each of its renewal periods (where applicable) will be for one month. Accordingly, where applicable, Wix will attempt to automatically charge you the applicable Fees using the Stored Card, within up-to two (2) weeks before such renewal period commences. In the event of failure to collect the Fees owed by you, we may in our sole discretion (but shall not be obligated to) retry to collect on a later time, and/or suspend or cancel your User Account, without further notice. If your Renewing Paid Service is subject to a yearly or multiple-year subscription period, Wix will endeavor to provide you a notice prior to the renewal of such Paid Service at least thirty (30) days in advance of the renewal date. 

By entering into this Agreement and by purchasing a Renewing Paid Service, you acknowledge and agree that the Renewing Paid Service shall automatically renew in accordance with the above terms.  

You may turn-off the auto-renewal option for Renewing Paid Services at any time via your User Account or by visiting Wix Help Center.

Certain domains are subject to a different renewal policy as detailed in the Domains Registration Agreement. Notwithstanding anything to the contrary in the foregoing, you are and shall be solely responsible to verify and ensure the successful renewal of the Wix Services you use (whether or not such Wix Services are subject to automatic subscription renewals). Accordingly, you shall be solely responsible with respect to any discontinuation of any Wix Services previously purchased by you, including due to a cancellation, failure to charge the applicable recurring Fees, or due to any Wix Services not being subject to automatic subscription renewals. You acknowledge and agree that you shall not have any claims against Wix in relation to the discontinuation of any Wix Services or Third Party Services, for whatever reason.

We provide the Wix Services on an “As Is”, “with all faults” and “As Available” basis, without any warranties of any kind, including any implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, workmanlike effort, non-infringement, or any other warranty – all to the fullest extent permitted by law. We specifically do not represent or warrant that the Wix Services (or any part, feature or Content thereof) are complete, accurate, of any certain quality, reliable or secure in any way, suitable for or compatible with any of your (or your End Users’) contemplated activities, devices, operating systems, browsers, software or tools (or that they will remain as such at any time), or comply with any laws applicable to you or your End Users (including in any jurisdiction in which you operate), or that their operation will be free of any viruses, bugs or other harmful components or program limitations. Moreover, we do not endorse any entity, product or service (including any Third Party Services) mentioned on or made available via the Wix Services – so please be sure to verify those before using or otherwise engaging them.

Wix may, at its sole discretion (however it shall have no obligation to do so), screen, monitor and/or edit any User Platform and/or User Content, at any time and for any reason, with or without notice.

Notwithstanding anything to the contrary in the foregoing, in no circumstances may Wix be considered as a “publisher” of any User Content, does not in any way endorse any User Content, and assumes no liability for any User Content uploaded, posted, published and/or made available by any User or any other party on and/or through the Wix Services, for any use by any party, or for any loss, deletion or damage thereto or thereof or any loss, damage, cost or expense that you or others may suffer or incur as a result of or in connection with publishing, accessing and/or relying on any User Content. Furthermore, Wix shall not be liable for any mistakes, defamation, libel, falsehoods, obscenity, pornography, incitement and/or any other unlawful and/or infringing User Content you or any other party may encounter.

You acknowledge that there are risks in using the Wix Services and/or connecting and/or dealing with any Third Party Services through or in connection with Wix Services, and that Wix cannot and does not guarantee any specific outcomes from such use and/or interactions, and you hereby assume all such risks, liabilities and/or harm of any kind arising in connection with and/or resulting from such interactions. Such risks may include, among others, misrepresentation of information about and/or by Third Party Services and/or Licensed Content, breach of warranty and/or contract, violation of rights, and any consequent claims.

Wix does not recommend the use of the Wix Services for hosting of personal content and shall not bear any security or integrity obligations or risks regarding breach or damage to any such content.

Please note that certain Wix Services are currently offered in their BETA version, and undergoing BETA testing. You understand and agree that certain Wix Services may still contain software bugs, suffer disruptions and not operate as intended or designated. Your use of the Wix Services at this BETA stage signifies your agreement to participate in such Wix Services’ BETA testing.

 

bottom of page